NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [2x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Obvod s rezistorem

Nejjednodušší střídavý obvod je tvořen rezistorem (obr. 134), u něhož uvažujeme jen jeho odpor R. Připojíme-li obvod ke zdroji střídavého napětí s okamžitou hodnotou u, prochází obvodem střídavý proud s okamžitou hodnotou , kde je amplituda střídavého proudu. Pro střídavý proud v obvodu platí Ohmův zákon stejně jako pro proud stejnosměrný. Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu a nazývá se také rezistance.

Obr. 134Obr. 135Obr. 136

Pomocí osciloskopu je možné sledovat časový průběh okamžité hodnoty napětí a proudu v obvodu. Pomocí těchto časových diagramů je možné určit rozdíl fází obou veličin - fázový rozdíl . V obvodu s rezistorem dosahuje střídavé napětí i proud amplitudy ve stejném okamžiku - nevzniká fázový rozdíl mezi proudem a napětím (viz obr. 135).

Ke vzniku fázového rozdílu není žádný fyzikální důvod. Rezistor je vlastně kus drátu, který má pouze nějaký odpor. Jeho indukčnost (a tedy i magnetické pole) je zanedbatelně malá.

Dalším způsobem znázornění veličin střídavých obvodů je fázový diagram. Veličina je znázorněna orientovanou úsečkou umístěnou v soustavě souřadnic - fázorem. Jeho délka je rovna amplitudě dané veličiny a s osou x svírá úhel rovný počáteční fázi.

Jak se konstruuje fázový diagram je detailně popsáno v kapitole věnované mechanickému kmitání.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička