NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

Teplotní roztažnost kapalin

Při změně teploty pozorujeme u kapalin objemovou roztažnost. U většiny kapalin jejich objem s rostoucí teplotou roste, přitom se ale různé kapaliny roztahují za jinak stejných podmínek různě.

Z experimentů vyplývá, že pro nepříliš velké změny teploty  je objem V kapaliny za stálého vnějšího tlaku určen vztahem , kde  je objem kapaliny při počáteční teplotě  a  je teplotní součinitel objemové roztažnosti kapalin, který je obecně větší u kapalin než u pevných látek.

Poznámka: Pro větší teplotní rozdíly se vyjadřuje objem kapaliny v závislosti na teplotní změně  vztahem .

Se změnou teploty kapaliny se mění její objem, což má za následek, změnu její hustoty. Jestliže  je hustota kapaliny při počáteční teplotě , pak hustota  při teplotě t je dána přibližným vztahem , kde  je změna teploty a  teplotní součinitel objemové roztažnosti dané kapaliny. Odvození tohoto vztahu je stejný jako u teplotní změny hustoty pevných látek.

Teplotní roztažnost má využití i v praxi - využívá se např. v kapalinových teploměrech (rtuť, líh, …), …


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička