NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [2x] - Skrýt | Definice [0x]

Proporcionální komora

Proporcionální komora, jejíž schéma je zobrazeno na obr. 164, je tvořena válcovou kovovou katodou K. V ose válce je tenký drátek tvořící anodu A. Mezi katodou a anodou je velké napětí - řádově stovky voltů. Na základě grafu na obr. 163 pracuje detektor v proporcionální oblasti. Válec, jehož plášť tvoří katodu detektoru, je vyplněn vhodným plynem.

Anoda má tvar velmi tenkého drátku, v jehož okolí vzniká velmi silné elektrostatické pole. Důvodem je skutečnost, že na tenkém drátku je velká plošná hustota náboje.

Obr. 164

Částice prolétávající detektorem způsobuje ionizaci molekul plynu v detektoru. Ionizací vzniklé elektrony mohou získat v elektrostatickém poli mezi elektrodami detektoru energii dostatečnou k další ionizaci zatím neutrálních atomů. Tak vzniká elektronová lavina. Přitom počet elektronů (resp. iontů) v lavině je úměrný počtu primárních elektronů (elektrony, které z vazeb neutrálních atomů plynu v detektoru uvolnila částice přilétávající do detektoru) a tedy i energii přilétávající částice.

Vznik elektronové laviny je stejný jako u plynových ionizačních detektorů.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička