NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [0x]

***Stavová rovnice reálného plynu

U reálných plynů, tj. u plynů, s nimiž se setkáváme v přírodě a technické praxi, nejsou vždy zcela splněny vlastnosti ideálního plynu. Výrazné odchylky od stavové rovnice ideálního plynu nastávají u plynů s vysokým tlakem a nízkou teplotou. Proto holandský fyzik Van der Waals modifikoval rovnici ideálního plynu tak, aby lépe popisovala chování reálných plynů. Van der Waalsova rovnice pro 1 mol reálného plynu má tvar: , kde a a b jsou empirické konstanty závislé na druhu plynu a  je molární objem. Konstanta a koriguje idealizaci, že molekuly ideálního plynu na sebe vzájemně nepůsobí silami, konstanta b pak zohledňuje i vlastní objem molekul, který při vysokých tlacích již nelze zanedbat vůči objemu celého plynu.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička