NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [1x] - Skrýt | Nadstandardní komentář [0x] | Definice [1x] - Skrýt

Sériové spojení rezistorů

Při vyšetřování celkového odporu dvou sériově spojených rezistorů o odporech a (obr. 49a) zanedbáme odpor spojovacích vodičů.

Zanedbání odporu spojovacích vodičů je v elektrotechnice časté. Spojovací vodiče totiž mají odpor řádově tisíciny (setiny) ohmů, zatímco odpory rezistorů zařazených do obvodů jsou výrazně větší. Proto je toto zanedbání naprosto v pořádku.

Obr. 49

Oběma rezistory prochází stejný proud I, neboť vodivostní elektrony v obvodu nevznikají ani nezanikají. Celkové napětí na obou rezistorech je rovno součtu napětí na jednotlivých rezistorech (pokles elektrického potenciálu je znázorněn na obr. 49b): . Podle Ohmova zákona lze psát: .

Celkový odpor rezistoru, který ekvivalentně nahradí sériové spojení rezistorů o odporech a , je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů: .

Celkové napětí se při sériovém spojení rezistorů rozdělí v poměru jednotlivých odporů: .

Odvozený vztah je možné zobecnit na libovolný počet sériově spojených rezistorů.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička