NASTAVENÍ TISKU (tato tabulka nebude vytištěna) Zpět k článku | Vytiskni!
Komentáře [0x] | Nadstandardní komentář [2x] - Skrýt | Definice [0x]

***Prostorové vidění

Prostorové vidění je umožněno současným pozorováním oběma očima. Oční rozestup b se u lidí pohybuje v rozmezí , jako střední hodnota se uvažuje . Předmět P ležící ve vzdálenosti d vidíme podle obr. 125 pod stereoskopickou paralaxou .

 

Obr. 125
Obr. 126

Vzhledem k tomu, že stereoskopická paralaxa dosahuje malých hodnot, lze při odvozování vztahu použít přibližný vztah .

Při pozorování dvou předmětů  a  (viz obr. 126) rozeznáme, který z nich je blíže tehdy, pokud pro rozdíl jejich stereoskopických paralax bude platit: , kde  je mez stereoskopického vidění a pohybuje se v intervalu .

Stereoskopicky lze tedy rozlišovat předměty až do vzdálenosti , která se nazývá poloměr stereoskopického vidění a jedná se o největší vzdálenost, kterou ještě rozlišíme od nekonečna. Je dána vztahem: , z něhož lze vyjádřit . Pro střední hodnoty  a   vychází .

V nejpříznivější kombinaci b a  vychází poloměr stereoskopického vidění až .

Poloměr stereoskopického vidění je možno zvětšit rozšířením základny b (např. systémem hranolů nebo zrcadel) a snížením hodnoty  použitím optické soustavy s úhlovým zvětšením větším než jedna.


© Převzato z http://fyzika.jreichl.com, úpravy a komerční distribuce jsou zakázány; Jaroslav Reichl, Martin Všetička