Hlavní strana » OPTIKA » ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI SOUSTAVAMI » Oko » ***Prostorové vidění
« »

***Prostorové vidění

Prostorové vidění je umožněno současným pozorováním oběma očima. Oční rozestup b se u lidí pohybuje v rozmezí , jako střední hodnota se uvažuje . Předmět P ležící ve vzdálenosti d vidíme podle obr. 130 pod stereoskopickou paralaxou .

 

Obr. 130
Obr. 131

Vzhledem k tomu, že stereoskopická paralaxa dosahuje malých hodnot, lze při odvozování vztahu použít přibližný vztah .

Při pozorování dvou předmětů  a  (viz obr. 131) rozeznáme, který z nich je blíže tehdy, pokud pro rozdíl jejich stereoskopických paralax bude platit: , kde  je mez stereoskopického vidění a pohybuje se v intervalu .

Stereoskopicky lze tedy rozlišovat předměty až do vzdálenosti , která se nazývá poloměr stereoskopického vidění a jedná se o největší vzdálenost, kterou ještě rozlišíme od nekonečna. Je dána vztahem: , z něhož lze vyjádřit . Pro střední hodnoty  a   vychází .

V nejpříznivější kombinaci b a  vychází poloměr stereoskopického vidění až .

Poloměr stereoskopického vidění je možno zvětšit rozšířením základny b (např. systémem hranolů nebo zrcadel) a snížením hodnoty  použitím optické soustavy s úhlovým zvětšením větším než jedna.