***Dopad pod obecným úhlem

Dopadá-li vlna na tenkou vrstvu pod obecným úhlem , dostáváme pro hledaný dráhový rozdíl paprsku 3 (od horního rozhraní odražený paprsek 2) a paprsku 1, který se odrazil od dolního rozhraní tenké vrstvy tloušťky d,  (viz obr. 52).

Poznámka: Z důvodu větší přehlednosti jsou na obr. 52 dopadající světelné vlny vyznačeny pouze jako paprsky.

Podle obr. 52 platí  a tedy . Úsečka AB představuje vlnoplochu, která je kolmá k paprskům 1 a 2. Proto  a tedy . Po dosazení je . Dále platí  a ; proto .

Obr. 52

Pro dráhový rozdíl  můžeme tedy psát: . Postupnými úpravami s využitím Snellova zákona lomu ve tvaru  získáme: . S využitím vztahu mezi sinem a kosinem téhož argumentu pokračujeme dále: . Nyní znovu využijeme Snellův zákon lomu a dále upravíme: .

Další úvahy jsou pak stejné jako v případě kolmého dopadu, který je jen speciálním případem tohoto obecného případu pro volbu úhlu .