«

Příčné zvětšení

Příčné zvětšení je možné vypočítat na základě veličin a, a f. Na základě definičního vztahu příčného zvětšení a podobných trojúhelníků na obr. 105 lze odvodit další vztahy pro příčné zvětšení: .

Znaménko mínus před odvozenými členy vychází nikoliv z matematických úvah o podobných trojúhelnících, ale z faktu, že všechny vzdálenosti (předmětovou, obrazovou, ohniskovou i výšku předmětu) bereme na základě konvencí značení a znamének jako orientované. To znamená, že mohou nabývat jak kladných, tak záporných hodnot.

Analogická odvození bychom získali i ze zobrazovací rovnice.

Obr. 105

Pro příčné zvětšení platí tyto relace:

1. - obraz je vzpřímený

2. - obraz je převrácený

3. - obraz je zvětšený

4. - obraz je zmenšený

5. - obraz je stejně velký jako předmět