« »

Zákony zachování

Klasická fyzika


Mechanika

1.    zákon setrvačnosti;

2.    zákon zachování hybnosti (resp. zákon zachování momentu hybnosti);

3.    zákon zachování mechanické energie - mechanická energie je přitom tvořena těmito formami energie:

a.        kinetická energie posuvného pohybu;

b.        kinetická energie rotačního pohybu (rotační energie tuhého tělesa);

c.        potenciální energie (tj. potenciální tíhová energie);

d.        potenciální energie pružnosti;

4.    zákon zachování energie;

5.    momentová věta;

6.    Bernoulliho rovnice;

7.   rezonance oscilátoru (přenos energie mezi oscilátory).


Elektřina a magnetismus

1.    zákon zachování elektrického náboje;

2.    1. Kirchhoffův zákon;

3.    2. Kirchhoffův zákon;

4.    Faradayův zákon elektromagnetické indukce.

 

Termodynamika

1.    0. termodynamický zákon;

2.    1. termodynamický zákon - ten dává do souvislosti tři navzájem ekvivalentní veličiny:

a.        vnitřní energie;

b.        teplo;

c.        práce;

3.    kalorimetrická rovnice;

4.    2. termodynamický zákon;

5.    3. termodynamický zákon;

 

Moderní fyzika

 

Speciální teorie relativity

1.   Einsteinův vztah mezi hmotností a energií (zákon zachování energie ve spojení se zákonem zachování hmotnosti) - je důležité rozeznávat tři typy energií, které se vyskytují ve speciální teorii relativity:

a.        klidová energie;

b.        relativistická energie;

c.        kinetická energie;

2.    zákon zachování relativistické hybnosti.

 

Fyzika mikrosvěta

1.    Einsteinova rovnice fotoefektu;

2.    rozpadový zákon pro radionuklidy;

3.    zákon zachování počtu nukleonů;

4.    zákon zachování baryonového čísla;

5.    zákon zachování leptonového čísla;

6.    …