»

Úvod

Při rychlostech, jejichž velikost je výrazně menší než velikost rychlosti světla ve vakuu (tj. ), potvrzují experimenty správnost klasické dynamiky (Newtonovské dynamiky). Ve speciální teorii relativity je však třeba obsah základních pojmů a zákonů dynamiky pozměnit tak, aby vedly ke správným výsledkům i při velikostech rychlostí blízkých velikosti rychlosti světla ve vakuu.