« »

Připojení LED k hradlům

Velmi často se stav hradla indikuje připojenou LED, která má prahové napětí diody  a kterou smí procházet maximálně proud . Hodnoty prahového napětí  a maximálního proudu, který smí LED procházet, lze najít ve specifikacích k jednotlivým druhům LED. Pro nejběžněji používané nízkopříkonové LED vyzařující světlo červené barvy je  a ; hodnoty proudu  jsou přitom menší než maximální proud, který hradlem ve stavu H na výstupu teče (tj. ).

LED může svým svitem signalizovat stav logické jedničky i stav logické nuly na výstupu hradla. V obou případech je nutné zapojit spolu s LED i ochranný rezistor, který zabrání jejímu přepálení:

1.    LED svítí ve stavu logická 1 (stav H) - podle obr. 24 platí , přičemž nejkritičtější je situace pro  (sériová kombinace ochranného rezistoru a diody je připojena k nejvyššímu napětí, a proto obvodem prochází nejvyšší elektrický proud). Proto tedy určíme odpor ochranného rezistoru pro tento případ: . Odsud dostáváme  a po dosazení známých hodnot získáme: .

2.    LED svítí ve stavu logická 0 (stav L) - podle schématu na obr. 25 platí: . Nejhorší situace nastane pro  (sériová kombinace rezistoru a diody, které jsou připojené ke konstantnímu napětí , bude mít nejvyšší napětí a obvodem tak bude procházet nejvyšší proud). Proto určíme hodnotu odporu R ochranného rezistoru pro tento případ: , odkud dostáváme stejný vztah jako v případě zapojení, kdy LED svítí ve stavu logické jedničky, tj. . Po dosazení získáme opět hodnotu odporu v řádu .

 

Obr. 24Obr. 25

Při praktickém zapojování pak zvolíme jmenovitou hodnotu odporu ochranného rezistoru, která se nejvíce blíží vypočítané hodnotě R. Svítí-li LED málo jasně, můžeme jmenovitou hodnotu odporu ochranného rezistoru snížit.