« »

Ochrana před nežádoucím únikem plynu

Plynárenské společnosti distribuující plyn zaručují spotřebitelům stálý tlak plynu v potrubí. Při velké spotřebě plynu nebo při určitém typu závady v potrubí je plyn doplňován dusíkem tak, aby směs plynu měla stále daný tlak. Taková směs je stejně drahá, ale má menší výhřevnost.

To znamená, že se jejím spalováním uvolňuje méně tepla. Nebo-li taková směs méně hřeje.

Nevýhodou plynu je jeho výbušnost ve směsi se vzduchem. Nežádoucímu úniku plynu resp. jeho hromadění v obytných místnostech lze zabránit několika způsoby.

První ochranou je značkování plynu, který je běžně bez zápachu, páchnoucí příměsí. Ta upozorní na únik plynu z potrubí např. do obytných místností. Obyvatelé tak přítomnost plynu zjistí a budou moci podniknout opatření, která zabrání výbuchu.

Další opatření jsou technická a fyzikální: plynové spotřebiče mají totiž pojistku, která reguluje dodávku plynu do objektu v závislosti na případné poruše. Ventily v případě poruchy pak automaticky uzavřou přívod plynu do spotřebiče. Používají se dva druhy pojistek:

1.     bimetalová pojistka

2.     termoelektrická pojistka

Hlavní součástí bimetalové pojistky (viz obr. 14) je bimetalový pásek. Ten je uspořádán tak, že pokud je ohříván, je ventil pojistky pomocí táhla připevněného na bimetalový pásek otevřen. Je-li dodávka plynu přerušena, zhasne plamínek a bimetal táhne táhlo nahoru. Tím se uzavře ventil pojistky. Po obnovení dodávky plynu se plyn k ovládacímu ventilu už nedostane. Nevýhodou této pojistky je fakt, že bimetalový pásek, který je stále vystaven plamínku, koroduje, a proto má omezenou životnost.

Po odstranění poruchy je nutné plamínek znovu zapálit a pojistku tak uvést znovu do činnosti.

Obr. 14

Spolehlivější je termoelektrická pojistka, jejíž schéma je na obr. 15. Při zapalování plamínku je nutné stisknout tlačítko. To stlačí pružinu a přitiskne kotvu k pólovým nástavcům elektromagnetu. Po zapálení plamínku se ohřeje termočlánek a proud, který jím bude procházet, vytvoří v elektromagnetu dostatečně silné magnetické pole, které udrží kotvu na elektromagnetu. Tlačítko je potom možné pustit. Jestliže plamínek vlivem nějaké poruchy zhasne, přestane elektromagnetem procházet elektrický proud a zanikne magnetické pole. Pružina přitáhne kotvu a spolu s ní i táhlo s ventilem pojistky. Tak se pojistný ventil uzavře a do ovládacího ventilu nemůže po odstranění poruchy proudit žádný plyn. Samotný termočlánek je velmi spolehlivý a poruchu může způsobit jen oxidace kontaktů.

Teplý spoj termočlánku má teplotu zhruba  a napětí asi 30 mV. Odpor celého obvodu musí být jen několik miliohmů, aby elektromagnetem tekl dostatečný proud a vytvořil silné magnetické pole.

Na rozdíl od bimetalové pojistky je schopný tento druh reagovat rychleji na uzavření přívodu plynu: po zhasnutí plamínku se proud v elektromagnetu totiž přeruší téměř okamžitě a pružina okamžitě zvedá táhlo s pojistným ventilem. U bimetalové pojistky vzniká jisté zpoždění způsobené chladnutím bimetalového pásku.

Obr. 15