« »

Součin dvou čísel ve dvojkové soustavě

Pro definici součinu dvou čísel ve dvojkové soustavě budeme potřebovat kromě vztahů (2) až (4) také další tři vztahy týkající se součinu:


(7)
(8)

a

. (9)

Násobení dvou čísel ve dvojkové soustavě definované vztahy (7) až (9) je tedy možné realizovat s využitím Booleovy algebry pomocí logické funkce AND.

Dvě čísla ve dvojkové soustavě násobíme stejně jako násobíme pod sebou čísla v desítkové soustavě. Násobíme postupně zprava a každý další součin píšeme vždy o jedno místo odsazený směrem vlevo. Pak jednotlivé součiny navzájem sečteme.

S využitím následující úlohy lze součin dvou čísel ve dvojkové soustavě pochopit:

V úloze není uveden součin, který by měl být na posledním řádku před vodorovnou čarou a který vznikl jako součin čísla 0 a čísla 0101; tento součin není uveden proto, že je nulový a výsledný součet neovlivní. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že nulový součin na jiném než na posledním řádku výsledný součet ovlivní (viz součin na prvním řádku uvedeného příkladu): následující součiny je nutné odsadit o jedno místo směrem vlevo.