Hlavní strana » DOPLŇKY » DIGITÁLNÍ TECHNIKA » Řešené úlohy » Detekce zapojení LED
»

Detekce zapojení LED

Navrhněte a zrealizujte logickou síť, jejímž vstupem budou tři proměnné (realizované pomocí LED). Výstupem této sítě bude logická jednička, v případě, že svítí alespoň dvě LED, a logická nula v opačném případě.

Vstupní proměnné označíme ,  a .

Výstupní proměnnou označíme y a hodnoty, kterých může nabývat v závislosti na hodnotách vstupních proměnných, zapíšeme do tabulky. Skutečnost, že svítí alespoň dvě LED znamená, že svítí dvě nebo tři LED (viz tab. 17).

Číslo řádku

y

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

0

1

0

0

3

0

1

1

1

4

1

0

0

0

5

1

0

1

1

6

1

1

0

1

7

1

1

1

1

tab. 17

Úplná součtová forma výstupní logické proměnné y je složena ze čtyř mintermů: .

S využitím Booleovy algebry můžeme tento tvar předpisu logické funkce dále upravit:

V praxi je ovšem rychlejší a přehlednější minimalizovat předpis funkce pomocí Karnaughových map. Vzhledem k tomu, že úloha má tři nezávislé vstupní proměnné, budeme kreslit Karnaughovu mapu pro tři proměnné (viz tab. 18).

tab. 18

Na základě Karnaughovy mapy získáváme součtovou formu výstupní proměnné ve tvaru . Pomocí úprav vyplývajících z Booleovy algebry, jí upravíme na tvar: .

Schéma zapojení příslušného obvodu je zobrazeno na obr. 38.

Hodnoty odporů ochranných rezistorů určíme postupem popsaným v odstavci 1.5.5, v němž jsou též uvedeny potřebné parametry pro výpočty.

Obr. 38