Hlavní strana » DOPLŇKY » DIGITÁLNÍ TECHNIKA » Karnaughovy mapy » Konkrétní Karnaughovy mapy pro dvě proměnné
« »

Konkrétní Karnaughovy mapy pro dvě proměnné

Nakreslete Karnaughovu mapu pro funkce  a , které jsou dány pravdivostní tabulkou (tab. 7). Minimalizujte zápis těchto funkcí s využitím a) Karnaughovy mapy, b) Booleovy algebry. Nakreslete schéma příslušné části logického obvodu.

Číslo řádku

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

2

1

0

0

1

3

1

1

0

0

tab. 7

Karnaughova mapa pro dvě proměnné pro funkci  je zakreslena v tab. 8. Je v ní též vyznačena jediná podmapa, která se v ní nalézá. Ve vyznačené podmapě má konstantní hodnotu proměnná . Vzhledem k tomu, že nabývá hodnoty 0, můžeme funkci  psát ve tvaru: .

Zjednodušení součtové formy zápisu funkce  s využitím Booleovy algebry vychází z pravdivostní tabulky (tab. 7):  (detailně popsáno v odstavci 1.4).

tab. 8

Obr. 31

Funkci  odpovídá zapojení pomocí hradel NAND podle schématu na obr. 31.

 

Karnaughova mapa pro funkci  je zakreslena v tab. 9 a je vidět, že obsahuje dvě podmapy. Pro logickou funkci  v součtové formě tedy můžeme psát: . Tento zápis lze zjednodušit s využitím de Morganových vzorců:  - funkce  je tedy přímo funkce NAND. Schéma zapojení je zobrazeno na obr. 32.

tab. 9

Obr. 32

Na základě Booleovy algebry je možné funkci  psát ve tvaru: , tedy stejně jako pomocí Karnaughových map dostáváme funkci NAND.