«

Synchrotron

Velké současné synchrotrony používají proměnné magnetické pole proto, aby poloměr r trajektorií částic zůstával neměnný i při růstu relativistické hmotnost. Pro poloměr r podle vztahu odvozeného z cyklotronové úhlové frekvence platí vztah .

Velikost rychlosti v je prakticky rovna velikosti rychlosti světla ve vakuu c.

Podle závěrů teorie relativity (princip kauzality, relativistická energie, …) ale nemůže žádná částice s nenulovou klidovou hmotností velikosti rychlosti světla ve vakuu dosáhnout.

To umožňuje budovat urychlovače ve tvaru prstence kolosálních rozměrů (řádově kilometry).

Mění-li se přitom i frekvence urychlovacího napětí, vznikne synchrofázotron (protonový synchrotron), schopný urychlit protony na energie několika TeV.