«

Třetí Keplerův zákon

Pro všechny planety Sluneční planety platí , přičemž  je perioda oběhu planety kolem Slunce a  je délka hlavní poloosy její trajektorie.

Druhý Keplerův zákon lze matematicky psát ve tvaru (103), odkud dostáváme . Plocha elipsy je dána vztahem , kde a resp. b je délka hlavní poloosy elipsy resp. vedlejší poloosy elipsy, která je trajektorií pohybu planety kolem Slunce. Podle vztahu (97) lze psát . Dostáváme tedy , odkud . S využitím vztahu (100) dostáváme  a na základě vztahu (92) máme . Odtud již plyne


.(104)

Poměr druhé mocniny oběžné doby planety a třetí mocniny hlavní poloosy její trajektorie je tedy konstantní a je dán pouze hmotností Slunce, kolem něhož planeta obíhá ( a G jsou univerzální konstanty).