Hlavní strana » MECHANIKA » MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ » Tlak tekutin » Tlak vyvolaný vnější silou
« »

Tlak vyvolaný vnější silou

Působíme-li na horní podstavu tuhého tělesa tvaru kvádru tlakovou silou o velikosti F, přenáší se tato síla ve stejném směru na dolní podstavu. Jinak je tomu u kapalin: v důsledku tekutosti se totiž přenáší tlaková síla v kapalném tělese do všech směrů, přičemž vždy působí kolmo na určitou plochu kapaliny.

Molekuly v kapalinách jsou totiž vzájemně slaběji vázány než v pevných látkách.

Odtud vyplývá závěr, který je obsahem Pascalova zákona:

Tlak vyvolaný vnější silou působící na povrch tekutiny v uzavřené nádobě je ve všech místech tekutiny stejný.

Příklady z praxe: tlak vzduchu v balónku, tlak kapaliny v hydraulickém zařízení, ...