«

***Eulerova síla

Další setrvačnou (zdánlivou) silou, která může působit v rotující neinerciální vztažné soustavě, je síla Eulerova. Aby tato síla vůbec vznikla a začala na těleso nalézající se v rotující soustavě působit, musí daná soustava rotovat časově proměnou úhlovou rychlostí . To znamená, že daná soustava se musí pohybovat s nenulovým úhlovým zrychlením.

Tak jako jsme definovali zrychlení hmotného bodu jako změnu vektoru rychlosti v časovém intervalu , zavádí se analogickým způsobem úhlové zrychlení jako časová změna vektoru úhlové rychlosti v časovém intervalu : ; .

Eulerova síla, která na hmotný bod potom působí, je dána vztahem , kde je polohový vektor určující polohu daného hmotného bodu v rotující soustavě (jeho velikost r je rovna poloměru kružnice, po které hmotný bod obíhá).

Pokud by měla působit Eulerova síla na Jardu na kolotoči, musel by se kolotoč pohybovat s nenulovým úhlovým zrychlením - musel by se buď rozjíždět nebo zastavovat.


Multimedialní obsah

Audio č.1 [987.57 kB] [Uložit]