« »

Zpětná vazba

Překročí-li energie dodávaná tělesu určitou prahovou mez a vytvoříme-li zpětnou vazbu, např. tak, že umístíme těleso mezi dvě rovnoběžná zrcadla, dojde ke spuštění mechanismu stimulované emise a vznikne laser - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesilování světla stimulovanou emisí záření)..

Světelný paprsek se bude od uvažovaných rovnoběžných zrcadel mnohonásobně odrážet, na své cestě aktivním prostředím vyvolá další a další přechody z metastabilní hladiny, bude přibírat stále nové fotony a tak bude sílit. Přitom bude úzce směrován, neboť paprsky, které se odchylují od optické osy systému, systém po několika odrazech opustí bez zesílení. Zesilují se tedy pouze paprsky rovnoběžné s optickou osou, tj. paprsky kolmé k zrcadlům (viz obr. 98).

Obr. 98