« »

***Typy laserů

Lasery lze rozdělit podle různých kritérií. Podle povahy aktivního prostředí rozlišujeme:

1. pevnolátkové lasery;

2. kapalinové lasery;

3. plynové lasery;

4. lasery využívající svazky nabitých částic.

Podle způsobu čerpání energie lze lasery rozdělit na lasery čerpané:

1. opticky - výbojkou, jiným laserem, slunečním světlem a radioaktivním zářením;

2. elektricky - srážkami v elektrickém výboji, svazkem nabitých částic, injektáží elektronů, interakcí elektromagnetického pole se shluky nabitých částic;

3. chemicky - energií chemické vazby, fotochemickou disociací, výměnou energie mezi molekulami a atomy;

4. termodynamicky - zahřáním a ochlazením plynu;

5. jadernou energií - jaderným reaktorem, jaderným výbuchem.

Z hlediska režimu práce mohou lasery pracovat kontinuálně (spojitě, nepřetržitě) nebo impulsně.

Lasery můžeme dělit také podle vyzařované vlnové délky na:

1. infračervené lasery;

2. lasery v oblasti viditelného světla;

3. ultrafialové lasery;

4. rentgenové lasery.

Multimedialní obsah

lasery [4 kB] [Uložit]