«

Renesance ve vědě

Představitelé renesančního umění a vědy mají zpravidla velmi široký myšlenkový záběr, jejich talent je všestranný, vystupují sebevědomě, jsou přesvědčeni o síle lidského rozumu a všechno se jim zdá snadné a jasné.

I přesto, že fyzika i matematika dosáhly během renesance pozoruhodných výsledků, chybělo ve fyzice přístrojové vybavení a chyběl přesný matematický aparát; ten byl nutný pro rozvoj samotné matematiky, ale i fyziky. Teprve až další vývoj matematiky a vynálezy přístrojů, kterými bylo možné studované závislosti proměřovat, povýšily fyziku na skutečnou experimentální vědu. Kromě mechaniky a optiky, které bylo možné zkoumat i bez měřících přístrojů, nemohla fyzika zkoumat další oblasti (tepelné jevy, elektromagnetické jevy, …).

Přehled učenců, kteří žili a tvořili v době renesance, je zobrazen na obr. 113.

Obr. 113