Hlavní strana » MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU » Grafy popisující mechanický oscilátor
« »

Grafy popisující mechanický oscilátor

Pro snazší pochopení a uvědomění si vzájemných vazeb jsou na obr. 6 znázorněny grafy, které vyjadřují časovou závislost veličin charakterizujících mechanický oscilátor:

1. graf závislosti okamžité výchylky na čase:

2. graf závislosti velikosti okamžité rychlosti na čase:

3. graf závislosti velikosti okamžitého zrychlení na čase:

Obrázek je nakreslen pro tyto speciální hodnoty: perioda , amplituda výchylky , počáteční fáze .

Obr. 6

V tab. 2 jsou uvedeny „speciální“ hodnoty okamžité výchylky, velikosti okamžité rychlosti a velikosti okamžitého zrychlení v rámci jedné periody. Časové okamžiky jsou počítány pro obecný případ, kdy rovnice okamžité výchylky má tvar . Odtud je možné vypočítat čas průchodu mechanického oscilátoru rovnovážnou polohou (tj. okamžik, kdy poprvé bude ): , odtud . Z vlastností funkce sinus vyplývá , odkud pro čas průchodu mechanického oscilátoru rovnovážnou polohou dostáváme .

Maximální hodnoty uvedené v tab. 2 při čtení daného řádku postupně střídají znaménka.

Časový okamžik (v rámci jedné periody T)

okamžitá výchylka

nulová

maximální

nulová

maximální

nulová

velikost okamžité rychlosti

maximální

nulová

maximální

nulová

maximální

velikost okamžitého zrychlení

nulová

maximální

nulová

maximální

nulová

tab. 2