***Výhřevnost

Měrná tepelná kapacita udává, jaké množství tepla je třeba dodat jednomu kilogramu látky, aby se její teplota zvýšila o jeden stupeň Celsia (resp. o jeden kelvin). Z praxe ale víme, že látky mohou teplo i uvolňovat. Spalujeme-li např. určité množství uhlí, dřeva nebo papíru, uvolní se jisté množství tepla. V souvislosti s tím se zavádí fyzikální veličina H, která se nazývá výhřevnost a je definována vztahem , .

Výhřevnost udává, jaké teplo se uvolní spálením jednoho kilogramu látky; pro různé látky je různá.