« »

Sublimace a desublimace

Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace. Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný  (suchý led), led, sníh, …, stejně jako vonící či páchnoucí látky. Měrné skupenské teplo sublimace  je definováno takto: , kde  je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti m při její sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, za níž látka sublimuje. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou. Objemy pevné látky a páry se dále již nemění, konstantní zůstává tlak páry a teplota soustavy.

Přeměna látky ze skupenství plynného přímo ve skupenství pevné se nazývá desublimace (např. vytváření jinovatky z vodní páry za teploty menší než je ).