« »

Bernardinus Telesius

V době renesance také tvořila řada myslitelů a přírodních filozofů, kteří se znovu zabývali otázkami hmoty, mechanického pohybu a stavby vesmíru. Jedním z nich byl i italský učenec Bernardinus Telesius (1509 - 1588). Byl znalcem antické literatury a velmi silně ovlivnil i názory budoucích fyziků a filozofů. Podle Telesia je celý vesmír stejné podstaty, všechna nebeská tělesa jsou utvářena ze stejné pasivní látky. Ta ale není uváděna do pohybu vnějším hybatelem, jak si myslel Aristoteles, ale tzv. samopohybem, tj. bojem dvou protikladných principů tepla a chladna, které hmotou pronikají. Aktivním činitelem je právě teplo jako jakási jemná substance (resp. duch), která oživuje i živé bytosti a kterou bychom mohli vlastně ztotožnit s energií.

Tato představa tepla, jakožto jakéhosi fluida pronikajícího tělesy a přecházejícího z jednoho tělesa na druhé, se ve fyzice a později v rodící se termodynamice udržela poměrně dlouho. Až v průběhu 19. století začalo být teplo chápáno jako určitý druh energie.