Nová multimédia / Audio / Video
Multimédia z kategorie: audio
Článek Soubor Přidáno
Obsah a metody fyziky mech_uvod_0001.mp3 [05.11.2011]
Fyzikální veličiny a jejich jednotky mech_uvod_0002.mp3 [05.11.2011]
Soustavy fyzikálních veličin a jednotek mech_uvod_0003.mp3 [05.11.2011]
Skalární a vektorové fyzikální veličiny mech_uvod_0004.mp3 [05.11.2011]
Operace s vektory mech_uvod_0005.mp3 [05.11.2011]
Mechanický pohyb mech_kin_0001.mp3 [05.11.2011]
Trajektorie a dráha hmotného bodu mech_kin_0002.mp3 [05.11.2011]
Rychlost hmotného bodu mech_kin_0003.mp3 [05.11.2011]
Rovnoměrný pohyb mech_kin_0004.mp3 [05.11.2011]
Zrychlení hmotného bodu mech_kin_0005.mp3 [05.11.2011]
Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb mech_kin_0006.mp3 [05.11.2011]
Volný pád mech_kin_0007.mp3 [05.11.2011]
Skládání pohybů a rychlostí mech_kin_0008.mp3 [05.11.2011]
Pohyb hmotného bodu po kružnici mech_kin_0009.mp3 [05.11.2011]
Síla a její účinky na těleso mech_dyn_0001.mp3 [05.11.2011]
První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti mech_dyn_0002.mp3 [05.11.2011]
Druhý Newtonův pohybový zákon - zákon síly mech_dyn_0003.mp3 [05.11.2011]
Třetí Newtonův zákon - zákon akce a reakce mech_dyn_0004.mp3 [05.11.2011]
Hybnost hmotného bodu mech_dyn_0005.mp3 [05.11.2011]
Zákon zachování hybnosti mech_dyn_0006.mp3 [05.11.2011]
Smykové tření mech_dyn_0007.mp3 [05.11.2011]
Valivý odpor mech_dyn_0008.mp3 [05.11.2011]
Dostředivá síla mech_dyn_0009.mp3 [05.11.2011]
Inerciální vztažné soustavy mech_dyn_0010.mp3 [05.11.2011]
Setrvačná odstředivá síla mech_dyn_0011.mp3 [05.11.2011]
***Coriolisova síla mech_dyn_0012.wav [05.11.2011]
***Eulerova síla mech_dyn_0013.wav [05.11.2011]
Mechanická práce mech_en_0001.mp3 [05.11.2011]
Kinetická energie mech_en_0002.mp3 [05.11.2011]
Potenciální energie mech_en_0003.mp3 [05.11.2011]
Zákon zachování energie mech_en_0004.mp3 [05.11.2011]
Výkon, příkon, účinnost mech_en_0005.mp3 [05.11.2011]
***Rázy (srážky) těles mech_en_0006.mp3 [05.11.2011]
Formulace Newtonova gravitačního zákona mech_gr_0010.mp3 [05.11.2011]
Intenzita gravitačního pole mech_gr_0020.mp3 [05.11.2011]
Centrální (radiální) gravitační pole mech_gr_0030.mp3 [05.11.2011]
Gravitační a tíhová síla (resp. zrychlení) mech_gr_0040.mp3 [05.11.2011]
Tíha a tíhová síla mech_gr_0050.mp3 [05.11.2011]
Volný pád mech_kin_0007.mp3 [05.11.2011]
Vrhy těles mech_gr_0060.mp3 [05.11.2011]
Svislý vrh vzhůru mech_gr_0070.mp3 [05.11.2011]
Vodorovný vrh mech_gr_0080.mp3 [05.11.2011]
Vrh šikmý mech_gr_0091.wav [05.11.2011]
Pohyb těles v centrálním gravitačním poli mech_gr_0100.mp3 [05.11.2011]
První a druhá kosmická rychlost mech_gr_0110.mp3 [05.11.2011]
Pohyby těles v gravitačním poli Slunce mech_gr_0120.mp3 [05.11.2011]
Elipsa mech_gr_0130.mp3 [05.11.2011]
První Keplerův zákon mech_gr_0140.mp3 [05.11.2011]
Druhý Keplerův zákon mech_gr_0150.mp3 [05.11.2011]
Třetí Keplerův zákon mech_gr_0160.mp3 [05.11.2011]
Tuhé těleso a jeho pohyby mech_tt_0010.mp3 [05.11.2011]
Moment síly vzhledem k ose otáčení mech_tt_0020.mp3 [05.11.2011]
Rovnoběžné síly ležící na společné vektorové přímce mech_tt_0040.mp3 [05.11.2011]
Různoběžné síly mech_tt_0030.mp3 [05.11.2011]
Dvojice sil mech_tt_0050.mp3 [05.11.2011]
Jednoduché stroje mech_tt_0060.mp3 [05.11.2011]
Páka jednozvratná mech_tt_0070.mp3 [05.11.2011]
Páka dvojzvratná mech_tt_0080.mp3 [05.11.2011]
Pevná kladka mech_tt_0090.mp3 [05.11.2011]
Kolo na hřídeli mech_tt_0100.mp3 [05.11.2011]
Nakloněná rovina mech_tt_0110.mp3 [05.11.2011]
Šroub mech_tt_0120.mp3 [05.11.2011]
Klín mech_tt_0130.mp3 [05.11.2011]
Těžiště tělesa mech_tt_0140.mp3 [05.11.2011]
Rovnovážné polohy tuhého tělesa mech_tt_0150.mp3 [05.11.2011]
Kinetická energie tuhého tělesa mech_tt_0160.mp3 [05.11.2011]
Vlastnosti kapalin a plynů mech_kap_0001.mp3 [05.11.2011]
Tlak tekutin mech_kap_0002.mp3 [05.11.2011]
Měření tlaku mech_kap_0004.mp3 [05.11.2011]
Kapaliny mech_kap_0003.mp3 [05.11.2011]
Plyny (vzduch) mech_kap_0005.mp3 [05.11.2011]
Plyny (vzduch) mech_kap_0006.mp3 [05.11.2011]
Vztlaková síla v tekutinách mech_kap_0007.mp3 [05.11.2011]
Vztlaková síla v tekutinách mech_kap_0008.mp3 [05.11.2011]
Základní pojmy dynamiky tekutin mech_kap_0009.mp3 [05.11.2011]
Rovnice spojitosti (kontinuity) mech_kap_0010.mp3 [05.11.2011]
Bernoulliho rovnice mech_kap_0011.mp3 [05.11.2011]
Bernoulliho rovnice mech_kap_0012.mp3 [05.11.2011]
Proudění reálné kapaliny mech_kap_0013.mp3 [05.11.2011]
Obtékání těles reálnou tekutinou mech_kap_0014.mp3 [05.11.2011]
Základy fyziky letu mech_kap_0015.mp3 [05.11.2011]
Kmitavý pohyb mkv_kmit_0010.mp3 [05.11.2011]
Harmonické kmitání mkv_kmit_0020.mp3 [05.11.2011]
Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu mkv_kmit_0030.mp3 [05.11.2011]
Fáze kmitavého pohybu mkv_kmit_0040.mp3 [05.11.2011]
Složené kmitání mkv_kmit_0050.mp3 [05.11.2011]
Dynamika kmitavého pohybu mkv_kmit_0060.mp3 [05.11.2011]
Kmitání způsobené silou pružnosti mkv_kmit_0070.mp3 [05.11.2011]
Matematické kyvadlo mkv_kmit_0080.mp3 [05.11.2011]
Energie mechanického oscilátoru a její přeměny mkv_kmit_0090.mp3 [05.11.2011]
Tlumené kmitání mkv_kmit_0100.mp3 [05.11.2011]
Nucené kmitání mechanického oscilátoru mkv_kmit_0110.mp3 [05.11.2011]
Rezonance mechanického oscilátoru mkv_kmit_0120.mp3 [05.11.2011]
Vznik a druhy vlnění mkv_vln_0010.mp3 [05.11.2011]
Rovnice postupného vlnění mkv_vln_0020.mp3 [05.11.2011]
Interference vlnění mkv_vln_0030.mp3 [05.11.2011]
Odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění mkv_vln_0040.mp3 [05.11.2011]
Chvění mechanických soustav mkv_vln_0050.mp3 [05.11.2011]
Vlnění v izotropním prostředí mkv_vln_0060.mp3 [05.11.2011]
Odraz vlnění mkv_vln_0070.mp3 [05.11.2011]
Lom vlnění mkv_vln_0080.mp3 [05.11.2011]
Elektrický náboj a jeho vlastnosti elmg_elst_0001.wav [05.11.2011]
Elektrostatické silové působení bodových elektrických nábojů, Coulombův zákon elmg_elst_0002.wav [05.11.2011]
Elektrické pole, elektrická intenzita elmg_elst_0003.wav [05.11.2011]
Práce v elektrostatickém poli, elektrické napětí elmg_elst_0004.wav [05.11.2011]
Potenciální energie elektrostatického pole, elektrický potenciál elmg_elst_0005.wav [05.11.2011]
Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu elmg_elst_0006.wav [05.11.2011]
Elektrostatické pole nabitého vodivého tělesa ve vakuu elmg_elst_0007.wav [05.11.2011]
Vodič elmg_elst_0008.wav [05.11.2011]
Izolant elmg_elst_0009.wav [05.11.2011]
Kapacita vodiče, kondenzátor elmg_elst_0010.wav [05.11.2011]
Elektrický proud jako děj a jako fyzikální veličina elmg_kovy_0001.wav [05.11.2011]
Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu elmg_kovy_0002.wav [05.11.2011]
Elektrický odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu elmg_kovy_0003.wav [05.11.2011]
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě elmg_kovy_0004.wav [05.11.2011]
Spojování rezistorů elmg_kovy_0005.wav [05.11.2011]
Zatěžovací charakteristika zdroje, Ohmův zákon pro uzavřený obvod elmg_kovy_0006.wav [05.11.2011]
Konstrukce a změna rozsahu ampérmetru a voltmetru elmg_kovy_0010.wav [05.11.2011]
Kirchhoffovy zákony elmg_kovy_0007.wav [05.11.2011]
Kirchhoffovy zákony elmg_kovy_0008.wav [05.11.2011]
Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu elmg_kovy_0009.wav [05.11.2011]
Polovodiče elmg_pol_0001.wav [05.11.2011]
Vlastní polovodiče elmg_pol_0002.wav [05.11.2011]
Vlastní polovodiče elmg_pol_0003.wav [05.11.2011]
Příměsové polovodiče elmg_pol_0004.wav [05.11.2011]
Fyzikální podstata přechodu PN elmg_pol_0005.wav [05.11.2011]
Termistor elmg_pol_0006.wav [05.11.2011]
Dioda elmg_pol_0007.wav [05.11.2011]
Elektrolyt, elektrolýza elmg_kap_0001.wav [05.11.2011]
Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče elmg_kap_0003.wav [05.11.2011]
Nesamostatný a samostatný výboj v plynu elmg_kap_0004.wav [05.11.2011]
Samostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého tlaku elmg_kap_0005.wav [05.11.2011]
Magnetické pole vodiče s proudem elmg_mgst_0020.wav [05.11.2011]
Magnetické pole vodiče s proudem elmg_mgst_0030.wav [05.11.2011]
Magnetická síla elmg_mgst_0040.wav [05.11.2011]
Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem elmg_mgst_0050.wav [05.11.2011]
Magnetické pole cívky elmg_mgst_0060.wav [05.11.2011]
Částice s nábojem v magnetickém poli elmg_mgst_0070.wav [05.11.2011]
Magnetické vlastnosti látek elmg_mgst_0080.wav [05.11.2011]
***Magnetická hystereze elmg_mgst_0090.wav [05.11.2011]
Interference světla opt_vln_0010.wav [05.11.2011]
Newtonova skla opt_vln_0030.wav [05.11.2011]
Kontrola materiálů, protiodrazné vrstvy opt_vln_0040.wav [05.11.2011]
Holografie opt_vln_0050.wav [05.11.2011]
Ohyb světla na hraně opt_vln_0060.wav [05.11.2011]
Ohyb světla na štěrbině opt_vln_0070.wav [05.11.2011]
Ohyb světla na dvou štěrbinách opt_vln_0080.wav [05.11.2011]
Ohyb světla na mřížce opt_vln_0090.wav [05.11.2011]
Polarizace odrazem a lomem opt_vln_0110.wav [05.11.2011]
Polarizace dvojlomem opt_vln_0120.wav [05.11.2011]
Zkoumání opticky aktivních látek opt_vln_0140.wav [05.11.2011]
Zabránění nechtěným odrazům opt_vln_0190.wav [05.11.2011]
3D kina opt_vln_0180.wav [05.11.2011]
Fotoelasticimetrie opt_vln_0170.wav [05.11.2011]
Základní principy optického zobrazování opt_zobr_0010.wav [05.11.2011]
Zobrazení rovinným zrcadlem opt_zobr_0020.wav [05.11.2011]
Konvence znamének a značení opt_zobr_0030.wav [05.11.2011]
Zobrazení kulovým zrcadlem opt_zobr_0040.wav [05.11.2011]
Odvození rovnice opt_zobr_0060.wav [05.11.2011]
Kinetická teorie stavby látek ter_uv_0002.wav [05.11.2011]
Rovnovážný stav soustavy ter_uv_0005.wav [05.11.2011]
Teplota a její měření ter_uv_0006.wav [05.11.2011]
Vnitřní energie ter_uv_0007.wav [05.11.2011]
První termodynamický zákon ter_uv_0009.wav [05.11.2011]
Měrná tepelná kapacita ter_uv_0008.wav [05.11.2011]
Přenos vnitřní energie ter_uv_0010.wav [05.11.2011]
Ideální plyn ter_pl_0001.wav [05.11.2011]
Rozdělení molekul plynu podle rychlostí ter_pl_0002.wav [05.11.2011]
Střední kvadratická rychlost ter_pl_0003.wav [05.11.2011]
Teplota plynu z hlediska molekulové fyziky ter_pl_0004.wav [05.11.2011]
Odvození základní rovnice pro tlak plynu ter_pl_0005.wav [05.11.2011]