«

Klín

Klín si lze představit jako trojboký hranol, který používáme tak, že silou působíme na jednu stěnu pláště hranolu (klínu) (viz obr. 115). Silové působení klínu na materiál, do něhož klín zarážíme, je možné popsat pomocí normálových sil , které jsou kolmé k bočním stěnám klínu.

Tyto dvě normálové síly po vektorovém sečtení dávají dohromady sílu . Podle obr. 115 platí: , neboť vektorový rovnoběžník je vektorový kosočtverec.

Obr. 115

Dále je možné psát: . Vzhledem k tomu, že , je možné psát , což je podmínka rovnováhy sil na klínu. Úsečka AB se nazývá čelo klínu, úsečka AC bok klínu.

V praxi na principu klínu pracuje sekyra, klín na rozštípávání špalků, …


Multimedialní obsah

fotografie s resenim [4 kB] [Uložit] Audio č.1 [516.36 kB] [Uložit]