« »

Svislý vrh dolů

koná těleso, které je vrženo z výšky h nad povrchem Země počáteční rychlostí svisle dolů, tj. ve směru tíhového zrychlení. Jedná se o pohyb rovnoměrně zrychlený s nenulovou počáteční rychlostí o velikosti a zrychlením .

Velikost okamžité rychlosti v v čase t po začátku pohybu je dána vztahem . Pro okamžitou výšku y tělesa nad povrchem Země platí .

Výška tělesa nad povrchem Země se při tomto typu pohybu zmenšuje; člen v závorce odpovídá vzdálenosti, kterou těleso urazí od začátku pohybu. Vzhledem k tomu, že bylo spouštěno z výšky h nad povrchem Země, získáme výšku tělesa nad povrchem Země v daném čase jako rozdíl uvedených vzdáleností.

Při dopadu na povrch Země je okamžitá výška rovna nule, čili platí . Čas dopadu získáme řešením kvadratické rovnice , kterou lze upravit na tvar . Pro čas dopadu dostáváme . Vzhledem k tomu, že a že fyzikální smysl má jen kladný čas dopadu, dostáváme pro čas dopadu vztah: . Pro velikost rychlosti dopadu lze pak psát .

Z praxe: kámen vržený dolů z mostu do řeky, …