« »

Skládání rovnoběžných sil

Hledání výslednice soustavy vzájemně rovnoběžných sil využívá stejného postupu, pomocí kterého se hledá výslednice různoběžných sil:

1.    pomocí silového obrazce určíme velikost a směr výsledné síly;

2.    pomocí vláknového obrazce určíme polohu nositelky výslednice.

Postup vysvětlíme na konkrétní soustavě sil.

Uvažujme soustavu navzájem rovnoběžných sil (viz obr. 157). Silový obrazec sestrojený z těchto sil je zobrazen na obr. 158. V tomto obrazci by měly být všechny skládané síly nanesené na jedné přímce, ale to není kvůli přehlednosti obrazce možné. Proto se síly kreslí na různé nositelky.

Na novou přímku (nositelku) přecházíme vždy, když k již naneseným silám máme přidat další sílu, která má opačný směr, než síly dosud nanesené.

Na obr. 159 je pak zobrazen vláknový obrazec, pomocí kterého je určena poloha nositelky výslednice.

Obr. 157Obr. 158
Obr. 159