»

Souvislost trajektorie a souřadnice

Na obr. 20 je zobrazena trajektorie hmotného bodu v kartézské soustavě souřadnic. Podle lze pohyb popsat: na úseku OA je přímočarý (trajektorií je úsečka), na úseku AB křivočarý (trajektorií je část kružnice) a na úseku BC opět přímočarý. Jako celek byl tedy pohyb křivočarý. Z grafu lze též určit vzdálenosti, které hmotný bod na jednotlivých úsecích urazil:

(podle Pythagorovy věty)

Celková uražená dráha je tedy .

O rychlosti nelze dělat žádné závěry, protože neznáme, jak dlouho jednotlivé úseky pohybu (resp. celý pohyb) trvaly. Kdyby byly známy časy, po které se hmotný bod pohyboval v jednotlivých úsecích svého pohybu, bylo by možné určit velikosti rychlostí na těchto úsecích.

Tento typ pohybu lze velmi dobře realizovat např. tužkou na list papíru. Ztotožníme-li dvě přilehlé strany obdélníkového archu papíru s kartézskými osami x a y, získáme uvedený obrázek resp. graf.


Obr. 20