Hlavní strana » MECHANIKA » DYNAMIKA » Síly brzdící pohyb » ***Vláknové tření
«

***Vláknové tření

Smýká-li se lano po nehybné válcové ploše (viz obr. 45), vzniká mezi lanem a válcovou plochou třecí síla, která je příčinou vláknového tření. Velikost této síly závisí na úhlu opásání lana a na součiniteli smykového tření f mezi lanem a válcovou plochou.

Úhel opásání udává, na jaké části obvodu válcové plochy se lano této plochy dotýká!

Obr. 45

Tento druh tření vzniká při spouštění nebo zvedání kbelíku s maltou při stavbě domu pomocí lana, které je vedeno přes vodorovnou válcovou trubku, kterou zedníci umístili v okně domu.

S tímto druhem tření se setkáváme i u videorekordéru, promítačky, … Při vložení kazety do videorekordéru je páska vytažena z kazety a přivedena k čtecí resp. záznamové hlavě videa. Vytažení pásky realizují „kolíčky“ ve tvaru válců. Kolem nich je páska ovinuta a postupně tažena z kazety. Ačkoliv se kolíčky mohou otáčet kolem vlastní osy, čím snižují vláknové tření mezi nimi a páskou, může se páska po kolíčku i smýknout.


Pro velikost sil a platí tzv. Eulerův vztah:

1. je-li a jde-li o zvedání břemene

Síla, kterou břemeno zvedáme musí být větší než jeho tíhová síla (kterou je síla ). Kromě tíhové síly je totiž ještě nutné překonat sílu třecí!

2. je-li a jde-li o spouštění břemene

V tomto případě se břemeno pohybuje směrem dolů vlivem vlastní tíhy a síla jeho pád přibrzďuje.


Číslo je Eulerovo číslo (pojmenované po švýcarském matematikovi Leonhardovi Eulerovi, který žil v letech 1707 - 1783), které tvoří základ přirozených logaritmů. Úhel opásání lana je nutné dosazovat do uvedených vztahů v radiánech.

Je-li zadán úhel ve stupních, pak úhel vyjádřený v radiánech, získáme pomocí vztahu vyplývajícího z počítání úhlů v jednotkové kružnici: .

Zjednodušeně řečeno: větší síla je rovna součinu menší síly a Eulerovu číslu umocněnému na součin .

Multimedialní obsah

fotografie [4 kB] [Uložit] m pad lahve [307.32 kB] [Uložit]