« »

Paralelní RLC obvod

Na prvcích tohoto obvodu (viz obr. 167) je stejné napětí, ale proudy v jednotlivých větvích jsou různé. Liší se nejen svou hodnotou, ale i fází: proud stejnou fázi jako napětí, proud se za napětím opožďuje a proud ho předbíhá.

Vzhledem k různým fázím proudů, není možné získat celkový proud obvodu aritmetickým součtem proudů v jednotlivých větvích. Pro efektivní hodnotu I výsledného proudu dostaneme (podle obr. 168): , kde , a jsou efektivní hodnoty proudů v jednotlivých větvích. Po úpravě je možné psát: .

Obr. 167Obr. 168

Obvod je opět charakterizován jediným parametrem - impedancí Z: . Někdy se zavádí nová charakteristika paralelního RLC obvodu: admitance Y: . Po dosazení dostáváme ; .

I u paralelního RLC obvodu je možné hovořit o rezonanci. Ta nastává opět při rezonanční frekvenci , při níž je fázový rozdíl proudu a napětí nulový a tedy impedance je maximální (u sériového obvodu je impedance minimální) resp. admitance je minimální. Rezonanční frekvence splňuje podmínku: . Po dosazení dostaneme , a tedy . Při rezonanci prochází obvodem minimální proud.

I při paralelním spojení prvků obvodu se při rezonanci chová obvod tak, jako kdyby v něm byl zapojen pouze rezistor.

Závislost impedance, „kapacitance“, „induktance“ a „odporu“ na frekvenci je zobrazena na obr. 169.

Zdánlivé odpory cívky a kondenzátoru jsou v uvozovkách proto, že se nejedná o tytéž veličiny jako v případě sériového obvodu, ale o jejich převrácené hodnoty.


Obr. 169Obr. 170

Na obr. 170 je zobrazena závislost fázového rozdílu mezi napětím a proudem v paralelním RLC obvodu na frekvenci.