« »

Vliv prostředí na vlnovou délku

Velikost rychlosti elektromagnetického vlnění je v každém hmotném prostředí menší než ve vakuu a z teorie pro ní plyne vztah , kde je permitivita vakua, relativní permitivita prostředí, permeabilita vakua a relativní permeabilita prostředí. V této podobě platí vztah pro relativně nízké frekvence.

Pro vlnovou délku ve vakuu platí . Pro vlnovou délku téhož elektromagnetického vlnění v prostředí s danými konstantami pak platí . Vlnová délka v hmotném prostředí je tedy vždy menší než vlnová délka téhož vlnění ve vakuu (vzhledem k tomu, že a pro většinu látek i ). To tedy znamená, že dipól pro příjem daného elektromagnetického vlnění v daném prostředí musí být - krát kratší než dipól vysílače ve vakuu. Jinak by nenastala rezonance s kmitáním vysílače a signál přenášený elektromagnetickým vlněním by nebyl přijat.