«

***Vysvětlení závislosti odporu kovu na teplotě

Z Ohmova zákona vyplývá, že při konstantní teplotě je velikost unášivé rychlosti v přímo úměrná velikosti elektrické intenzity pole ve vodiči. Připojíme-li vodič délky l o měrném odporu ke zdroji o svorkovém napětí U, můžeme postupně psát: . Odtud pro velikost rychlosti pohybu elektronů dostáváme , kde je pohyblivost elektronů; .

Elektrický odpor kovových vodičů je důsledkem srážek vodivostních elektronů s nepravidelnostmi krystalové mříže. U čistých kovů se za obvyklých teplot (řádově ) projevují především tepelné kmity iontů mříže. S rostoucí teplotou se amplituda kmitů zvětšuje a srážky iontů s elektrony jsou častější - odpor vodiče roste a velikost unášivé rychlosti elektronů klesá. Teplotní součinitel odporu má u čistých kovů hodnotu okolo .

Ve slitinách kovů se mnohem více uplatňují trvalé nepravidelnosti mříže. Měrný odpor slitin je proto větší něž měrný odpor čistých kovů, z nichž je slitina vytvořena, a teplotní součinitel odporu je malý.