« »

Obvod s kondenzátorem

Opačné účinky než cívka má v obvodu střídavého proudu kondenzátor charakterizovaný kapacitou C (obr. 165). Po připojení ke zdroji střídavého napětí dochází k jeho periodickému nabíjení a vybíjení. Dielektrikem mezi deskami kondenzátoru vodivostní proud neprochází - mění se jen intenzita elektrického pole a dielektrikum se střídavě polarizuje.

Nabíjecí proud kondenzátoru je největší v okamžiku, kdy je kondenzátor nenabitý, tj. napětí mezi jeho deskami je nulové. Naopak v okamžiku, kdy je kondenzátor nabit na napětí je proud v obvodu nulový.

Obr. 165Obr. 166Obr. 167

Opět je možné se přesvědčit, že křivka napětí je v tomto případě časově posunuta o za křivkou proudu (viz obr. 166). Napětí je opožděno za proudem a jejich fázový rozdíl je . Pro okamžitou hodnotu proudu v obvodu s kondenzátorem platí .

Provedeme-li pokus se zdrojem měnitelné frekvence, k němuž připojíme kondenzátor, můžeme měřit veličinu ; , která se nazývá kapacitance. Její hodnota se s rostoucí frekvencí střídavého proudu zmenšuje. Také na kapacitě C kondenzátoru závisí nepřímo úměrně, tedy .

Kapacitance představuje „odpor“ kondenzátoru. I tato veličina se zavádí proto, aby bylo možné porovnat chování kondenzátoru v obvodu střídavého proudu s cívkou a rezistorem.