« »

Sdělovací soustava

K přenosu informací slouží sdělovací soustava (viz schéma na obr. 267). Jako informaci obecně chápeme zprávu, což je každá skutečnost, kterou je třeba sdělit z jednoho místa na jiné, bez ohledu na vzdálenost, formu zprávy či použitý sdělovací prostředek.

Obr. 267

Sdělovací soustava má tyto části:

1. zdroj zprávy Z

2. mikrofon M - v případě, že má zpráva podobu mluveného slova (akustického signálu). V něm se mechanické kmitání mění v kmitání elektrické, které je možné přenášet na velké vzdálenosti

3. sdělovací vedení SV - v podobě kabelu nebo telefonní sítě, jíž může probíhat vlastní přenos

4. radiokomunikační soustava RS - bezdrátový přenos pomocí elektromagnetického vlnění, které se šíří volným prostorem

a) kódování K - převod daného elektromagnetického signálu na signál vhodnější k přenosu (v současnosti se používá modulace zprávy).

b) vysílač V - vysílá kódované elektromagnetické vlnění

c) přijímač P - přijímá vyslané elektromagnetické vlnění

d) demodulace D - signál je přeměněn na původní zprávu v podobě elektrického signálu

5. reproduktor R - elektrický signál (elektrické kmity) se mění ve zvukové vlnění (mechanické kmity)