»

***Zapojení se společnou bází

Při zapojení tranzistoru se společnou bází podle obr. 225 je emitorový přechod zapojen v propustném směru a kolektorový ve směru závěrném. Dosáhne-li napětí na emitorovém přechodu hodnoty prahového napětí, začne přechodem procházet proud - tranzistor se otvírá.

Budeme nyní sledovat pohyb děr. Proto uvažujme, že proud je tvořen dírami.

Díry z emitorového přechodu postupně buď rekombinují s elektrony nebo se dostanou až do oblasti druhého (kolektorového) přechodu. Ten je pro ně zapojen v propustném směru. Díky přítomnosti děr jako volných částic s nábojem se sníží odpor kolektorového přechodu a zvětší se proud procházející přechodem. Zvětšíme-li nyní napětí , prochází emitorovým přechodem větší proud, zvýší se koncentrace děr a proto se dostane i více děr na kolektorový přechod, což má za následek zvětšení proudu procházejícího přechodem. Právě popsaný proces se nazývá vstřikování (injekce) minoritních částic do oblasti báze.

Obr. 225

Část děr v bázi rekombinuje s elektrony, kterých tak začíná v bázi ubývat. Pro udržení rovnováhy je nutné přivádět do prostoru báze další elektrony (nebo odebírat díry). Proto má proud procházející bází daný směr.

Směr proudu je dán podle úmluvy pohybem kladně nabitých částic.

Pravděpodobnost rekombinace elektronů a děr je dána jejich objemovou hustotou a časem, po který jsou díry v bázi. Hustotu elektronů lze ovlivnit vhodným materiálem polovodiče typu N (materiál báze). Velký odpor báze (tedy nedostatek elektronů) a její malý rozměr (díry jí projdou rychle a nestačí rekombinovat) zaručuje, že proud bude malý.

Podle 1. Kirchhoffova zákona lze psát: . Vzhledem k tomu, ke směrům proudům je jasné, že . Platí-li nerovnost pro proudy, platí i pro jejich přírůstky, tj. . Zavádí se proudový zesilovací činitel v zapojení se společnou bází při konstantním napětí . Vzhledem k uvedeným nerovnostem mezi proudy je . Napěťové zesílení je . Výrobci tranzistorů se snaží, aby proud procházející bází byl co nejmenší, tedy: .

Malého proudu lze dosáhnout malým rozměrem báze.

Proto a tedy . Vzhledem k zapojení obou přechodů je ; proto a tedy .

Kolektorový přechod PN je zapojen v závěrném směru.

Tranzistor zapojený se společnou bází výrazně zesiluje napětí a nepatrně zeslabuje proud. Zesiluje tedy výkon.