« »

Parsek

Parsek (paralax second) je vzdálenost, z níž by byla vidět úsečka délky 1 AU (astronomická jednotka) kolmá ke směru pohledu pod úhlem jedné obloukové vteřiny . Značí se .

Na základě uvedené definice a obr. 16 je možné pro hledanou vzdálenost d psát: .

Obr. 16

Vzhledem k tomu, že měřené úhly paralaxy jsou velmi malé, můžeme využít vlastnosti funkce tangens (resp. funkce sinus, kterou lze použít také): pro malé úhly x vyjádřené v radiánech platí: .

Vyjádříme-li tedy hodnotu paralaxy v obloukové míře, můžeme psát: . Dostáváme tedy převodní vztah: .

Největší paralaxu (nepočítáme-li Slunce) má hvězda Proxima ze souhvězdí Kentaura: . To ale znamená, že i tato, k Zemi nejbližší hvězda, je od ní vzdálena více než jeden parsek. Ostatní hvězdy jsou od Země ještě dále.

Měření malých paralax je zatíženo velmi velkou chybou. Paralaxy menší než  není možné kvůli neklidu Zemské atmosféry měřit vůbec. Právě popsanou metodou je tedy možné určovat vzdálenosti hvězd, které jsou menší než 100 pc. Pomocí družic se získala řada měření paralax s přesností řádově , ale i tak je naprostá většina hvězd v naší Galaxii příliš daleko na to, aby bylo možné určit jejich paralaxy. Jejich vzdálenosti se pak určují nepřímými metodami, které ale nejsou již tak přesné jako měření paralaxy.