»

Rotace Slunce

Polohy jednotlivých útvarů na Slunci (sluneční skvrny, sluneční erupce, …) se určují v heliografických souřadnicích. Slunce se otáčí a tak je možné určit jeho póly i rovník a obě souřadnice - heliocentrickou šířku a heliocentrickou délku. Vzhledem ke hvězdám se Slunce otočí jednou za 24,96 dne na rovníku. Oblasti dále od rovníku rotují s delší periodou (průměrně 25,38 dne), neboť Slunce není pevné těleso. Jedná o tzv. siderickou rotaci (siderickou periodu). Sledujeme-li otáčení Slunce ze Země, zdá se pomalejší, neboť Země obíhá kolem Slunce ve stejném směru, v jakém rotuje Slunce. Tato tzv. synodická rotace na slunečním rovníku je 26,9 dne, průměrná hodnota činí 27,275 dne.

Hodnoty period rotace Slunce jsou vyjádřeny ve dnech bez bližšího určování, o jaký den se jedná. Není-li řečeno jinak, jedná se vždy o pozemský den, tj. násobek přibližně 24 (pozemských) hodin.

Jedno otočení Slunce kolem jeho osy totiž určuje také den - jeden sluneční den.